Izabela Machate

 

Doradca restrukturyzacyjny

Rzeczoznawca majątkowy

Biegły sądowy


 

 

 

 

Prezentując niżej przebieg mojej ścieżki edukacyjnej oraz zawodowej pragnę zachęcić Państwa do skorzystania z mych usług oraz potwierdzić trafność dokonanego wyboru.

 

W ramach podstawowej działalności oferuję Państwu:

- wycenę nieruchomości (rzeczoznawstwo majątkowe),

- wycenę przedsiębiorstw,

- wycenę maszyn i urządzeń,

- usługi księgowe,                                                                                                                                                  

- doradztwo w zakresie zamówień publicznych.

 

Posiadam wpisy na następujące listy prowadzone przez Sądy Okręgowe:

- biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości i rzeczoznawstwa majatkowego przy Sądzie Okręgowym w Opolu,

- biegły sądowy w zakresie wyceny przedsiębiorstw przy Sądzie Okręgowym w Opolu,                                                      

- biegły sądowy w zakresie wyceny przedsiębiorstw przy Sądzie Okręgowym w Warszawie,

Uzyskanie uprawnień i doświadczenia koniecznego do wykonywania ww. usług, poprzedzone było edukacją prowadzoną u boku wybitnych naukowców i fachowców w znanych oraz cenionych uczelniach / Stowarzyszeniach w Polsce.
Tytuł magistra uzyskałam na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Kierunek: Ekonomia, Specjalność: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne.   

 

Rzeczoznawstwo majątkowe

- Akademia Ekonomiczna w Katowicach Kolegium Zarządzania, Studia Podyplomowe, Specjalność: Rzeczoznawca nieruchomości,
- Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych - Praktyka zawodowa w zakresie wyceny nieruchomości,
- Uprawnienia zawodowe Ministra Infrastruktury w zakresie szacowania nieruchomości nr 5206,
- Uprawnienia do wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych - certyfikat nr 441/2011 (kurs specjalistyczny zorganizowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich),
- Członek zwyczajny Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.

 

Wycena przedsiębiorstw

Fundamentem do realizacji tych usług stanowi kompilacja posiadanych uprawnień w ramach wyceny nieruchomości i Certyfikatu Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykształcenie zdobyte w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie o specjalnoci: Standardy europejskie w rachunkowości i finansach, kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w ramach rachunkowości przedsiębiorstw i jedsnotek sfery finansów publicznych oraz Kurs specjalistyczny "Wycena przedsiębiorstw" zorganizowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych wraz z pozytywnym wynikiem postępowania egzaminacyjnego w ramach tegoż kursu.

 

Wycena maszyn i urządzeń

Wyceny sporządzane są zgodnie ze Stadnadrdem Wyceny Wartości Środków Technicznych  BOMIS®-u.

Umiejętności w tym zakresie zostały nabyte przeze mnie na podstawie odbytego cyklu szkoleń organizowanych przez Centrum Edukacji Techniczno-Ekonomicznej BOMIS prowadzących do uzyskania uprawnień Rzeczoznawcy BOMIS-u, w zakres którego wchodzą:

- Metodologia wyceny wartości środków i megaukładów technicznych - podstawowy,

- Metodologia wyceny wartości środków i megaukładów technicznych - etap I,

- Metodologia wyceny wartości środków i megaukładów technicznych - etap II,

- Ocena poprawności raportów z wyceny maszyn i urządzeń,

- Wycena wartości maszyn i urządzeń dla potrzeb banków i firm ubezpieczeniowych,                                    

- Wycena przedsiębiorstw w praktyce.

 

Usługi księgowe

- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studia Podyplomowe, Specjalność: Standardy europejskie w rachunkowości i finansach,
- Certyfikat Księgowy Ministra Finansów nr 26431/2008 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- Członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nr w rejestrze 18/000199.

Zamówienia publiczne

- Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Studia Podyplomowe, Specjalność: Prawo Zamówień Publicznych, Prawo Budowlane, Pomoc Publiczna, Studium Wykonalności,
- liczne szkolenia, konferencje, kursy oraz warsztaty.

 

O mnie.


Wycena nieruchomości

Wycena przedsiębiorstw

Wycena maszyn i urządzeń